Má česká ústava něco společného s demokracií?

Spustit přednášku Marka Pavky

 

Marek Pavka – historik, politolog a překladatel

 

Index:

0:07 Má česká ústava něco společného s demokracií?
01:25 Přijímání ústav
06:21 Přijímání ústav v evropských zemích
09:45 A co ČR?
12:12 Nebyla to náhoda
14:18 Spěch a utajování
18:33 Role odborné veřejnosti
19:33 Role parlamentní opozice
20:58 Role Václava Havla
21:58 Tradice
26:15 Zpochybnění legitimity
28:33 Teorie nezměnitelnosti
29:24 Soudní revize
34:11 Materiální jádro ústavy
37:46 Klauzule věčnosti
43:51 Klauzule věčnosti v ČR a jinde
49:40 Okolnosti přijetí článku 9 (2)
50:56 Příznačné připomenutí
52:04 Jejich a naše startovací čára
53:19 Lze ovládnout Ústavní soud?
55:27 Shrnutí

 

 

 

 

Úspěšná ústavní referenda v Evropě ve 20. a 21 století

 

 

 

V roce 1933 a 1992 v Estonsku, v roce 1933 v Portugalsku, v roce 1946 v Hesensku a Bavorsku, v roce 1947 v Porýní-Falci, v roce 1950 v Severním Porýní-Vestfálsku, v roce 1953 v Dánsku, v roce 1958 ve Francii, v roce 1961,  1982 a 2017. v Turecku,v letech 1968 a 1973 v Řecku, v roce 1978 ve Španělsku, v roce 1979 v Baskicku, v letech 1979 a 2006 v Katalánsku, v roce 1980 a 2007 v Andalusii, v roce 1981 v Galicii, v roce 1991 a v roce 2003 v Rumunsku, v roce 1992 v Litvě a Braniborsku, v roce 1993 a 2020 v Rusku, v roce 1993 v Andorře, v roce 1994 v Meklenbursku-Pomořansku a Durynsku, v roce 1995, 2005 a 2015 v Arménii, v roce 1995, 2009 a 2016 Ázerbájdžánu, v roce 1995 v Berlíně, v roce 1997 v Polsku, v roce 1998 v Albánii, v roce 1999 ve Švýcarsku, v roce 2003 a 2012 v Lichtenštejnsku, v roce 2003 Gruzii v roce 2006 a 2022, v Srbsku, v roce 2006 v Černé Hoře, v roce 2013 v Chorvatsku, v roce 2018 v Makedonii, v roce 2020 v Itálii, v roce 2022 v Bělorusku,

 

 

 

Klauzule věčnosti v Evropě

ČR - článek 9 (2): „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“

 

Při porovnání začněme těmi nejstručnějšími analogiemi.

 

Francie – čl. 89 „Republikánská forma vlády nesmí být předmětem změn ústavy.“

Itálie – čl. 139 „Republikánská forma vlády nesmí být předmětem ústavní změny.“

Španělsko – čl. 169 „Proces doplnění ústavy nelze zahájit během války nebo za výjimečného stavu.“

Španělské klauzuli se podobají ustanovením v ústavách Litvy, Černé Hory, Gruzie, Lucemburska a Polska.

Litva – čl. 147 „Během výjimečného stavu nebo stanného práva nelze měnit ústavu.“

Černá Hora – čl. 156 „Ústavu nelze měnit během válečného stavu nebo výjimečného stavu.“

Gruzie – čl. 103 „Vyhlášení výjimečného stavu nebo stanného práva znamená pozastavení možnosti měnit ústavu do zrušení výjimečného stavu či stanného práva.“

Lucembursko – čl. 115 „Během vlády regenta nelze v ústavě měnit články týkající se ústavních pravomocí velkovévody, jeho postavení a nástupnického řádu.“ 

Polsko – čl. 228 (6) „Během mimořádných opatření nelze měnit ústavu, volební zákony pro volby do Sejmu, Senátu a místních samospráv, zákon o volbě prezidenta a statuty týkající se mimořádných opatření.“

 

Bělorusko – čl. 139 „Ústavu nelze měnit nebo doplňovat parlamentem během výjimečného stavu nebo během posledních šesti měsíců funkčního období Komory zastupitelů“.

Moldavsko – čl. 142 (2) „Ústavu nelze měnit, pokud by to znamenalo omezení základních práva a svobod občanů nebo jejich záruk.“ (3) „Ústavu nelze měnit během výjimečného stavu, stanného práva či války.“

Klauzule Turecka, Ukrajiny a Rumunska jsou si podobné ochranou územní celistvosti.

Turecko – čl. 4. „Ustanovení článku 1 ohledně republikánské formy státu, charakter republiky v článku 2 a ustanovení článku 3 nelze měnit, ani tyto změny nelze navrhovat.“

Co je obsahem zmíněných článků 2 a 3 ústavy:

 • čl. 2 „Turecká republika je demokratický, sekulární a sociální stát založený na vládě práva, v rámci veřejného míru, národní solidarity a spravedlnosti, při respektu k lidským právům, oddanosti Atatürkovu nacionalismu a založený na zásadách uvedených v preambuli.“

 • čl. 3 „Turecký stát je jakožto území a národ nedělitelnou entitou. Jeho jazykem je turečtina.“

Ukrajina – čl. 157, „Ústavu Ukrajiny nelze měnit, pokud tyto změny předpokládají zrušení nebo omezení lidských a občanských práv a svobod, nebo pokud směřují ke zničení nezávislost či územní celistvosti Ukrajiny. Ústavu Ukrajiny nelze měnit během stanného práva nebo výjimečného stavu.“

Rumunsko – čl. 152 (1), „Ustanovení této ústavy týkající se národního, nezávislého, unitárního a nedělitelného charakteru rumunského státu, republikánské formy vlády, územní celistvosti, nezávislosti justice, politického pluralismu a úředního jazyka nelze měnit.“

 • čl. 152 (2) „Obdobně nelze provádět změny ústavy, pokud vedou k potlačení základních občanských práv a svobod.“

 • 152 (3) „Ústavu nelze měnit během stavu obležení, výjimečného stavu nebo války.“

Řecko – čl. 110, nelze měnit tyto články ústavy:

 • 1 (1) – „Formou vlády je republika.“

 • 1 (2) – „Všechna moc vychází z lidu.“

 • 1 (3) – „Veškerá státní moc je prováděna lidem, existuje pro lid a národ a je vykonávána podle ústavy.“

 • 2 (1) – „Lidská důstojnost je neporušitelná. Povinností státní moci je respektovat a chránit.“

 • 4 (1) – „Všichni Řekové jsou si rovni před zákonem.“

 • 4 (4) – „Pouze občané Řecka mohou vykonávat veřejné funkce, není-li zvláštními zákony stanoveno jinak.“

 • 4 (7) – „Šlechtické tituly nelze řeckým občanům udělovat a nejsou uznány.“

 • 5 (1) – „Všichni lidé mají právo svobodně rozvíjet svou osobnost a účastnit se společenského, hospodářského a politického života v zemi, pokud neomezují práva ostatních nebo neporušují ústavu.“

 • 5 (3) – „Osobní svoboda je neporušitelná. Nikdo nesmí být stíhán, vězněn či jinak omezován kromě případů stanovených zákonem.“

 • 4 (1) – „Všichni Řekové jsou si rovni před zákonem.“

 • 4 (4) – „Pouze občané Řecka mohou vykonávat veřejné funkce, není-li zvláštními zákony stanoveno jinak.“

 • 4 (7) – „Šlechtické tituly nelze řeckým občanům udělovat a nejsou uznány.“

 • 5 (1) – „Všichni lidé mají právo svobodně rozvíjet svou osobnost a účastnit se společenského, hospodářského a politického života v zemi, pokud neomezují práva ostatních nebo neporušují ústavu.“

 • 5 (3) – „Osobní svoboda je neporušitelná. Nikdo nesmí být stíhán, vězněn či jinak omezován kromě případů stanovených zákonem.“

 • 13 (1) – „Svoboda náboženského vyznání je neporušitelná. Požívání občanských práv a svobod není závislé na víře jednotlivce.“

 • 26 – „Moc je rozdělena na zákonodárné, výkonné a soudní orgány.“

Portugalská klauzule věčnosti je rozdělena do dvou článků:

čl. 289 „Ústavu nelze revidovat během stavu obležení či výjimečného stavu“

čl. 288 „Změna ústavy musí ctít“

 • „Státní nezávislost a jednotu státu“

 • „Republikánskou formu vlády“

 • „Odluku církve a státu“

 • „Práva, svobody a záruky občanů“

 • „Práva dělníků, dělnických rad a odborů“

 • „Koexistenci veřejné, soukromé, družstevní a společenské formy vlastnictví“

 • „Existenci ekonomického plánování v rámci smíšeného hospodářství“

 • „Jmenování volených úředníků těles, která vykonávají svrchovanost, orgánů autonomních regionů a orgánů místní správy prostřednictvím všeobecného, přímého, tajného a periodického volebního práva a poměrný volební systém“

 • „Pluralitní vyjadřování a politickou organizaci, včetně politických stran, a právo na demokratickou opozici“

 • „Podřízení právních norem revizi jejich pozitivní ústavnosti a jejich případné neústavnosti“

 • „Nezávislost soudů“

 • „Autonomii místních úřadů“

Nejsložitější klauzule věčnosti mají Ázerbájdžán a Rusko, namísto výčtu možností, které pokrývají, uvedu odkaz na tyto ústavy v anglickém jazyce.

Ázerbájdžán – čl. 155 „Nelze navrhovat referendum o článcích 1, 2, 6, 7,8 a 21 ústavy, nebo pokud se týká omezení nebo zrušení práv a svobod člověka a občana ustanovených v kapitole III.“

Azerbaijan 1995 (rev. 2016) Constitution - Constitute (constituteproject.org)


Rusko – čl. 135 (1) „Ustanovení kapitol 1, 2 a 9 Ústavy Ruské federace nemůže Federální shromáždění měnit.“

Russian Federation 1993 (rev. 2014) Constitution - Constitute (constituteproject.org)

 

Obdobně obsažné a navzájem si podobné jsou i klauzule mezinárodních protektorátů Bosna a Hercegovina a Kosovo.

 

Bosna a Hercegovina – článek X (2) „Změna této ústavy nesmí vést k omezení práv a svobod zmíněných v článku II této ústavy nebo měnit tento odstavec.“

Bosnia and Herzegovina 1995 (rev. 2009) Constitution - Constitute (constituteproject.org)

 

Kosovo – čl. 144 (3) „Změny této ústavy může Shromáždění přijímat pouze poté, co předseda Shromáždění navrhovanou změnu předložil Ústavnímu soudu k posouzení, zda navrhované změny neomezují práva a svobody uvedené v kapitole II této ústavy.“

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Kosovo_2016

 

Nejmlhavější evropskou klauzuli věčnosti má Norsko, kde byla přijata už v roce 1814. 

Jde o článek 112: „Taková změna (ústavy) však nesmí protiřečit zásadám ztělesněným v této ústavě, nýbrž může pouze měnit jednotlivá ustanovení, aniž by měnila ducha ústavy.“

 

Německo – čl. 79 (3) „Změna tohoto Základního zákona, která se týká rozdělení Spolku na země, podstatné spoluúčasti zemí při zákonodárství nebo zásad stanovených v článcích 1 a 20, je nepřípustná.“

 • Články 1 a 20:

 • 1 (1) – „Lidská důstojnost je nedotknutelná. Její respekt a ochrana jsou povinností všech složek státní moci.“

 • 1 (2) – „Německý lid se hlásí k neporušitelným a neodnímatelným lidským právům jako základu jakéhokoli lidského společenství, míru a spravedlnosti ve světě.“

 • 1 (3) – „Jmenovaná základní práva zavazují zákonodárství, výkonnou moc a soudní moc jako bezprostředně platné právo.“

 • 20 (1) – „Spolková republika Německo je demokratický a sociální spolkový stát.“

 • 20 (2) – „Všechna státní moc vychází z lidu. Je vykonávána lidem ve volbách a referendech a příslušnými zákonodárnými orgány, výkonnou mocí a soudní mocí.“

 • 20 (3) „Zákonodárství je vázáno na ústavní pořádek, výkonná a soudní moc na zákon a právo.“

 • 20 (4) „Proti každému, kdo se pokusí tento řád odstranit, mají Němci právo na odpor, pokud nejsou k dispozici jiné prostředky.“

 • 20 a) „Stát chrání vzhledem k odpovědnosti vůči budoucím generacím přírodní životní prostředí a zvířata v rámci ústavního pořádku prostřednictvím zákonodárství a podle práva a zákona prostřednictvím výkonné moci a soudní moci.“

Odkaz na všechny světové ústavy:

https://www.constituteproject.org/constitutions?lang=en&status=in_force&status=is_draft