Debat a diskusí je v prostoru vytvářeném médii poměrně hodně. Drtivá většina těchto debat je řízena dvojím zájmem - sebeprezentací účinkujících a tvorbou programu nabízeného divácké obci. Tendence přizpůsobování debat divákům z důvodu zvyšování či udržování sledovanosti je dovedlo k formálním postupům, které postupně vytvořily dva proudy od sebe zásadně odlišné. Prvním případem je veřejná debata, která je moderovaná a ve značné množině případů řízená osobou moderátora, který koná v souladu s interním požadavkem redakce a někdy také v souladu se zadáním jednoho z účinkujích - zde máme na mysli debaty prezentované hlavně v  televizi a rozhlasu. Druhým případem je debata soukromá, kde žádná moderace a řízení, či zadání není.

Rozhodli jsme se soukromou debatu v jisté transformované podobě uvést před naše diváky a pokusit se tak debatě vrátit její rozměr a smysl. Součástí formálních postupů našich debat je i neformální interview, které se debatou prolíná.
Debatéři mají možnost se na tématech předem dohodnout.
Jedinou podmínkou účasti v debatě je akceptování právního rámce ČR a ovládání českého nebo slovenského jazyka na srozumitelné úrovni. V případě cizojazyčných účastníků debaty je nutná shoda na dorozumívacím jazyku. Jakmile to bude možné, debatu napublikujeme v českém překladu. Dále je vyžadované chování (verbální i nonverbální) v rámci běžných společenských norem považované za slušné, pakliže nebude požadavek splněn, debatu lze bez náhrady zrušit.
Upozornění návštěvníkům a zájemcům o užití díla.

Debatní klub a s ním spojené audiovizuální publikace jsou autorské projekty a účinkující souhlasí s tím, že budou publikované na internetových stránkách Debatního klubu a na kanálu youtube.com/kolektif1
Pořady lze stahovat bez omezení, pokud není individuálně stanoveno jinak. Užití pořadů nebo jejich částí musí být předem schváleno tvůrci pořadu a účinkujícími.

Upozornění pozvaným osobnostem.

Ti, kteří přijmou pozvání a zúčastní se natáčení tímto dávají svolení k publikovaní záznamu debaty na stránkách Debatního klubu a s ním spojeného kanálu Youtube a zároveň volného sdílení na internetu. Pokud se rozhodnou svůj souhlas vzít zpět a zakáží debatu zveřejnit, pak berou na sebe odpovědnost související s nutností uhrazení všech vyčíslitelných finančních nákladů spojených s přípravou, natáčením a postprodukcí pořadu.
Pro nutnost objasnění postojů pozvaných osobností bude tam, kde to bude možné, použit výklad v sekci pozvánek. To se týká těch, kteří odmítnou účast.

Případné návrhy a připomínky prosím zasílejte na uvedenou adresu: kolektif@seznam.cz

Informace o nás naleznete zde: KOLEKTIF

 

Financování projektu

Debatní klub není dosud žádným způsobem financovaný.