Dotazník pro Jiřího Fencla / Nedokončená debata s O. Neumannem

20.12.2019 17:04
 
Stejné otázky jsem chtěl položit i Ondřeji Neumannovi, ale ten účast v Dotazníku odmítl.
 
INDEX:
00:13 Jak vnímáte roli médií v naší republice po roce 1989
04:12 Komu česká média patří? Nemám na mysli jen ta staršího data vzniku, ale i nově vzniklá? (co musel majitel udělat aby získal licenci pro tv, rozhlas nebo co musel podstoupit při vstupu na trh s novým produktem) A jak se získával a získává kapitál pro nákup médií?
18:56 Po roce 1989 zde nějakou dobu žila představa, že po pádu komunistické strany zavládne svoboda projevu. Lze vysledovat trendy, jak se téma svobody projevu a svobodného přístupu k informacím projevovalo a projevuje do současnosti?
25: 08 Znáte kodex novináře - žurnalistickou etiku? Zmíním existenci Syndikátu novinářů České republiky, kde kodex má tři hlavy, dovolím si je vyjmenovat
Hlava první: Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace.
Hlava druhá: Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice.
Hlava třetí: Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií
Jaký máte názor na dodržování těchto normativních požadavků na českého novináře?
37:09 Nejen v naší republice probíhá informační válka. Její projevy lze najít ve všech médiích vyjma komerčních nosičů reklamního sdělení.
V každé válce mají svou roli přisouzenou vojáci a v té informační se jedná o novináře. Jste účastníkem informační války a pokud ano, na jaké straně stojíte, proč a jakými zbraněmi bojujete.
39:14 Aby novináři mohli pracovat, potřebují optimální podmínky pro svou práci a tu většinou poskytují pouze mediální domy, veřejnoprávní a soukromé. Součástí potravního řetězce pak jsou organizace zabývající se takzvanou lidskoprávní problematikou. Společně, v rámci sdíleného hodnotového ideálu masivně působí na veřejnost. Můžete popsat, nejak vysvětlit jak vše funguje - kdo, co, proč a jak dělá? A třeba i s kým a pro koho a za čí peníze?
40:56 Co si myslíte o výroku Ladislava Bittmana: CIA definuje rozsah svých operací tak, že začíná publikací komentáře a končí svržením vlády?
 
Předčasně ukončená debata J. Fencla a O. Neumanna mohla obsahovat témata, naříklad ta, která jsem zformuloval do otázek v Dozaníku.
Ondřej Neumann / Jiří Fencl - Média v ČR - Debatní klub
 
Otázky připravil a kladl A. Vojta